via dinarica logo white text

   
 FOLLOW US!
smm5.png smm5.png  smm5.png smm5.png 
The world of online casinos in Austria is more accessible and exciting than ever, thanks to the 10 Euro No-Deposit Bonuses featured on https://smartbonus.at/casino-bonus-ohne-einzahlung/10-euro-bonus/. This special site is dedicated to offering players a unique opportunity to enter the world of online gaming with a substantial bonus that requires no deposit. These 10 Euro bonuses serve as a perfect introduction to the variety and excitement of online casino games. Smartbonus.at has curated a selection of the best Austrian online casinos that offer this generous no-deposit bonus. These bonuses are not only a way to play for free, but also a real chance to experience the casino atmosphere and try out different games. The website provides comprehensive reviews of each casino and bonus, ensuring that players have all the information they need to make the most of their experience. From slots and card games to live dealer options, these 10 euro no deposit bonuses are an excellent way for players to test the waters and potentially win big. Smartbonus.at keeps the list up to date with the latest offers, making it a reliable resource for players looking for a great no deposit gaming experience.

Svi vi koji živite, radite i uživate u tome da svoje vrijeme provodite u Dinaridima, zapravo ste dio Via Dinarica porodice, a samim tim ste i dobrodošli da koristite Via Dinarica ime i vizualni identitet. Ipak, prije nego što vaše usluge i proizvode počnete promovisati pod plaštom Via Dinarice, molimo vas da pažljivo pročitate pravila i principe i budete im do kraja dosljedni.

Zajednice

Zajednice na Via Dinarica ruti vrednuju, poštuju i, iznad svega, čuvaju svoju kulturu i tradiciju. Ono što Via Dinaricu čini tako posebnom i prepoznatljivom je upravo ta jedinstvena, a opet tako raznolika i nevjerovatno lijepa priroda, koju zajednice unutar Dinarida trebaju da čuvaju, ali i promovišu. S tim u vezi, promocija mora pratiti ekološke prakse u smislu tretiranja otpada i energetske efikasnosti, kako bi se prirodna bogatstva što bolje očuvala.

Zaštićena područja

Upravljanje zaštićenim područjima duž Via Dinarice treba da prati primjere dobre prakse i bude u skladu sa međunarodno priznatim standardima. Na aktivnosti poput prekomjerne i ilegalne sječe, krivolova i drugih radnji koje imaju negativan uticaj na biodiverzitet i kulturno naslijeđe treba reagovati, jer iste predstavljaju neodržive prakse. Lokalnom stanovništvu koje živi unutar ili u blizini zaštićenih područja treba pružiti mogućnost da imaju korist i prihode od turizma i drugih poslovnih aktivnosti koje su vezane sa zaštićenim područjima.

Domaćinstva

Domaćinstva koja se nalaze na trasi Via Dinarica staza ohrabrujemo da počnu da se bave turizmom, tj. pružanjem usluga - kako smještaja tako i drugih aktivnosti. Od pružalaca usluga u domaćinstvima se očekuje da svoje poslovanje vode u sladu sa zakonom zemlje u kojoj se nalaze, te da slijede primjere dobre prakse. Domaće proizvedena hrana i proizvodi, kao i rukotvorine i ostali suveniri koji prate kulturu i tradiciju određenog područja, prepoznati su kao jedna od bitnih karakteristika Via Dinarice. Ipak, domaćini moraju biti svjesni činjenica da njihovi proizvodi i usluge moraju zadovoljavati opšte higijenske, kulturološke ali i individualne izbore gostiju.

Smještaj

Svi smještajni kapaciteti duž Via Dinarica trase trebaju biti registrovani u skladu sa zakonom i legislativom koju nalažu relevantne institucije i turističke organizacije zemalja u kojima se ti kapaciteti nalaze. Pružatelji usluga smještaja trebaju stremiti ka tome da stalno poboljšavaju svoje usluge kako prema lokalnim, tako i prema stranim gostima. Dodatno, očekuje se da smještajni kapaciteti zadovoljavaju ekološke standarde, te da pružaoci ovih usluga podržavaju očuvanje prirode. Planinarski objekti, kojima upravljaju planinarska društva i organizacije, trebaju imati minimalni negativan učinak na prirodu i njeno okruženje. Ovdje se konkretno misli na otpad koji je proizveden boravkom ljudi u prirodi, kao i na racionalnu upotrebu vode i drva za loženje. Deponije u blizini planinarskih objekata su neprihvatljive. Planinarski dom je mjesto na kojem se odmaramo nakon dugog dana u planini i u kome se pripremamo za našu sljedeću avanturu. Molimo vas da poštujete kućna pravila i potrebe gostiju kojima treba odmor, stoga, tokom noći, ne treba praviti buku.

Aktivnosti

Kroz različite avanture, ali i rekreaciju, Via Dinarica Vam pruža mnogobrojne mogućnosti da doživite i istražite Dinaride. Tu su planinarenje, biciklizam, rafting i kanuing, kao i mnoge druge slične i aktivnosti na, i u vodi, snijegu, na stijeni, pa čak i u vazduhu. Ipak, treba voditi računa da nisu sve aktivnosti u prirodi prihvatljive, te da brojne radnje poput vožnje džipovima, kvadovima i motornim saonicama emituju prekomjernu buku i štetne gasove, te proizvode i druga zagađenja štetna za prirodu. Ukoliko ste tour-operator koji nudi ovakvu vrstu usluga, molimo vas da ostanete u područjima dozvoljenim za tu vrstu aktivnosti i ne narušavate osjetljive ekosisteme i njihovu prirodnu ravnotežu. Imajte na umu da i drugi imaju pravo da uživaju u prirodi, te da su ova područja dom i drugim živim bićima čiji je opstanak nerijetko ugrožen.

Staze

Postoje tri glavne Via Dinarica staze: Bijela, Zelena i Plava, koje slijede prirodan pravac pružanja Dinarida, prateći njihove geomorfološke različitnosti, a ujedno povezujući sve njihove prirodne i kulturološke atrakcije. S obzirom da nije moguće sve te atrakcije obuhvatiti samo jednom stazom, bitnu ulogu imaju i varijante, arterije i druge staze koje se nalaze na Dinaridima i koje će vam omogućiti da doživite potpuno Via Dinarica iskustvo. Imajte u vidu da su samo glavne staze Via Dinarica brendirane kao takve, te da je njihovo uspostavljanje utemeljeno na konsenzusu regionalnih i lokalnih partnera, zajednica i outdoor klubova. Ipak, kao i kod drugih sličnih koncepata, ni Via Dinarica staze nisu nepromjenjive, te je za očekivati da će se i one mijenjati s vremena na vrijeme, kako bi se obuhvatile i ravnopravno promovisale i druge atrakcije u Dinaridima. Imajte u vidu da je je svaka promjena i rebrendiranje staza predmet dogovora i konsenzusa partnera koji rade na uspostavljanju Via Dinarica staza, kako na lokalnom, tako i na regionalnom nivou. Putokazi i markacije na svim stazama trebaju pratiti pravila i propise nadležnih organa i međunarodno priznate pravilnike i smjernice. Prilikom uspostavljanja staza i postavljanja signalizacije treba voditi računa i poštovati ekološke i estetske norme.

Sigurnost

Outdoor aktivnosti su potencijalno opasne. Svi oni kojih se tiču ove aktivnosti, bilo da se radi o pružaocima usluga ili o turistima, moraju poštovati pravila ponašanja i standarde sigurnosti u planini i avanturističkim sportovima. Svi oni koji žele da uživaju u aktivnostima koje nudi Via Dinarica treba da kontaktiraju lokalno planinarsko ili sportsko društvo, ili da unajme certificiranog vodiča. Pružaoci sportskih outdoor usluga mogu davati usluge samo ukoliko imaju iskusne i certificirane vodiče, te ukoliko koriste opremu čiji je kvalitet odobren i u skladu sa uputama za upotrebu. Gorske službe spašavanja trebaju reagovati odgovorno i angažovati sve moguće raspoložive snage ukoliko je njihova pomoć neophodna. Ove službe trebaju osigurati da je njihovo osoblje obučeno u skladu sa najboljim i najsavremenijim praksama, te da na raspolaganju imaju opremu koja prati nacionalne i međunarodno priznate standarde.

10002482356 bdd9ee062f o

Organizacije civilnog društva

Sve organizacije civilnog društva koje se smatraju dijelom Via Dinarica koncepta treba da rade na promociji i koordinaciji unutar Via Dinarica mreže, te da promovišu ekološki prihvatljive prakse, zaštitu prirode i održivi razvoj. To su organizacije koje podržavaju i aktiviraju Via Dinarica zajednice da se uključe u aktivnosti održavanja, čišćenja, zaštite i uspostavljanja staza, skloništa i drugih značajki bitnih za razvoj i održivost Via Dinarice.

Donatori i sponzori

Donatori i sponzori su više nego dobrodošli da podrže razvoj Via Dinarica koncepta, bez obzira na područje djelovanja. Njihova uloga je presudna, a jasno je da ideja Via Dinarica ne bi mogla zaživjeti bez njihove pomoći. Međutim, podrška projektima ili individuama koje imaju negativan učinak na okoliš, prirodu, kulturno naslijeđe ili ruralne zajednice, kao i projekti koji imaju negativan uticaj na odnose i saradnju unutar zajednica, ne mogu biti niti se vide kao Via Dinarica prihvatljive prakse.

viadinarica@viadinarica.com 

Via Dinarica BiH Terra Dinarica | Vladimira Nazora 2, 71000 Sarajevo, BiH
Phone: +387 62 393 393 e-mail: bosnia@viadinarica.com

Via Dinarica Croatia Hrvatski planinarski savez Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Cro
Phone: 01/48-23-624 hps@hps.hr

Via Dinarica Slovenia RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka, Slo
Phone: +386(0)5 72 12 243, Fax: +386(0)5 72 12 245, slovenia@viadinarica.com

smm5.png smm5.png smm5.png
smm5.png smm5.png smm5.png